วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สื่อวิชา หน้าที่พลเมือง อ.แหลม 3.


สื่อวิชา หน้าที่พลเมือง อ.แหลม 2สื่อวิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม อ.แหลม 1.1 ,1.2


สื่อการสอน พลังงานและสิ่งแวดล้อม อ.ทวีศักดิ์


สื่อการสอน วิชาอังกฤษ อ.อุทัยวรรณ


สื่อวิชา ธุรกิจประกอบการ อ.นภนัย ผู้สอน


สื่อวิชาภาษาไทย อ.อารัตน์ ผู้สอน